Felmondás és az azonnali hatályú felmondás szabályai

Hogyan szüntethető meg a munkaviszony?

Gyakorló munkajogászként jelen bejegyzésben az egyik leggyakoribb és legtöbb problémát előidéző felmondás jogintézményével kívánok foglalkozni mind a munkáltató, mind pedig a munkavállaló szemszögéből. A munkaviszony megszüntetése történhet:

  • közös megegyezéssel,
  • felmondással,
  • és azonnali hatályi felmondással.

A felmondásra, és az azonnali hatályú felmondásra más-más szabályok vonatkoznak a munkavállaló és a munkáltató oldaláról is. Ezért célszerű azokat külön-külön vizsgálni. Jelentősége van annak is, hogy a munkaviszony határozott, vagy határozatlan idejű.

Melyek az azonnali hatályú felmondás szabályai?

Azonnali hatályú felmondással bármelyik fél megszűnheti a munkaviszonyt legyen az határozott, vagy határozatlan idejű. Az azonnali hatályú felmondás jogával a következő felételek esetén élhetünk:

  • munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi,
  • vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

Az azonnali hatályú felmondást minden esetben írásban indokolni kell. A felmondás tartalmának világosnak, valósnak, és okszerűnek kell lennie. (Pl.: bizonyíthatóan lopott az alkalmazott, rendszeresen késik, aminek következtében feladatát nem tudja ellátni, stb.)

Fontos tudnia, hogy a munkáltató kivételes esetben a határozott idejű munkaviszonyt azonnali hatállyal indoklás nélkül is megszüntetheti. Ebben az esetben azonban a határozott időből még hátralevő időszakra a munkabért ki kell fizetni a munkavállaló részére.

Meddig lehet gyakorolni az azonnali hatályú felmondás jogát?

Az azonnali hatályú felmondás jogát főszabály szerint az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül lehet gyakorolni.  Bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni. A tudomásszerzés időpontjának, ha az azonnali hatályú felmondás jogát testület jogosult gyakorolni, azt kell tekinteni, amikor az azonnali hatályú felmondás okáról a testületet – mint a munkáltatói jogkört gyakorló szervet – tájékoztatják

Milyen konkrét esetekben gyakorolható az azonnali hatályú felmondás joga?

Tipikusan ebbe a körbe tartozik a munkáltató részéről, ha akár hónapokon keresztül nem fizet munkabért, és nem tesz eleget a foglalkoztatási kötelezettségének. Ezen esetekben a munkavállaló élhet az azonnali hatályú felmondás jogával.

A munkavállalóval szemben a munkáltató pedig olyan esetekben alkalmazhatja az azonnali hatályú felmondást, ha például a munkavállaló súlyos etikai szabályszegést követ el, vagy alkoholtól befolyásolt állapotban jelenik meg munkavégzés céljából. Az esetek nagy részében a munkavállaló valamilyen bűncselekményt követ el a munkáltató sérelmére.

Hogyan gyakorolható a felmondás a próbaidő alatt?

A próbaid alatt bármelyik fél megszüntetheti írásban, indoklás nélkül azonnali hatályú felmondással a munkaviszonyt.

Milyen esetekben nem szüntetheti meg a munkáltató felmondással a munkaviszonyt?

  • a várandósság,
  • a szülési szabadság,
  • a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (128. §, 130. §),
  • a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés, valamint
  • a nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap tartama alatt

Miért szükséges munkajogászhoz fordulni?

A fentiekre figyelemmel látható, hogy az felmondás szabályszerűsége rengeteg tényezőtől függ. A munkajogi perek több mint felét teszik ki a munkaviszony jogellenes megszüntetése miatt indított kártérítési perek. A munkaviszony megszüntetése esetén tehát célszerű a feleknek legalább egy konzultáció erejéig munkajogi ügyvédhez fordulni. Ezzel akár több millió forintot is nyerhetnek.

Melyek a jogellenes munkaviszony megszüntetésének következményei?

A munkáltató köteles megtéríteni a munkaviszony jogellenes megszüntetésével összefüggésben okozott kárt. A munkavállaló akár 12 havi munkabérnek megfelelő kártérítésre is igényt tarthat. Ezen túl pedig végkielégítésre is jogosult lehet. Kevesen tudják, hogy a munkavállalót is kártérítési felelősség terheli, ha munkaviszonyát jogellenesen szüntette meg. A munkavállaló ebben az esetben köteles a felmondási időre járó munkabérének megfelelő összeget megfizetni a munkáltatónak.

Mennyi ideje van pert indítani?

A bírói gyakorlatnak megfelelően, ha a felek a felmondás okát vitatják, bírósághoz kell fordulniuk. A kereset megindítására a felmondás közlésétől számított 30 napon belül van lehetőség.

Van-e lehetőség Online konzultációra?

A rendkívüli helyzetre tekintettel szükség esetén online konzultáció (skype, videóhívás) keretében segítek Önnek.

dr. Katona Csaba ügyvéd

Fontos információkat találhat még az alábbi linkeken:

A Kúria összefoglalója a felmondás kapcsán itt érhető el.

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

Amennyiben kérdése van, hívjon bizalommal!