Mit jelent a versenytilalmi megállapodás?

A versenytilalmi megállapodás egy olyan polgári jogi jogintézménynek tekinthető mely szerint a felek megállapodása alapján a munkavállaló – legfeljebb a munkaviszony megszűnését követő két évig nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekét sértené vagy
veszélyeztetné. Tipikusan ez a gyakorlatban akként valósul meg, hogy a felek kikötik, a munkavállaló
nem helyezkedhet el a munkáltató versenytársainál, nem alapíthat és nem vehet részt hasonló
tevékenységi kört folytató cég működésében, meghatározott ideig. A versenytilalmi megállapodás általános szabályait a Munka Törvénykönyvének 228.§-a tartalmazza.

Hogyan köthető versenytilalmi megállapodás?

A felek leggyakrabban a versenytilalmi megállapodást a munkaszerződésben kötik ki. Ezzel szemben
kevesen tudják, hogy arra is van lehetőség, hogy a felek a munkaviszony megszűnésekor állapodjanak meg a versenytilalmi megállapodásról. A megállapodást természetesen minden esetben írásba kell foglalni.

Mit kell tartalmaznia a versenytilalmi megállapodásnak?

A későbbi jogviták elkerülése érdekében a versenytilalmi megállapodást célszerű teljes körűen
szabályozni, ellenkező esetben szinte garantálható a felek közötti jogvita. A versenytilalmi megállapodásnak elsődlegesen azt kell tartalmaznia, hogy a a munkavállalót érintő tilalom milyen tevékenységi kört, valamint milyen földrajzi területet érint. A tevékenységi kört célszerű a lehető legrészletesebben kifejteni, hogy később az alól a munkavállaló ne tudjon kibújni. Ennek következtében nem elégségesek az általános megfogalmazások, mint például: A munkáltató tevékenységi köréhez hasonló tevékenységet nem végezhet. A munkavállaló bizonyos ideig nem vállal munkát konkurens cégnél, nem alapít konkurens céget,illetve ilyen cégben nem vállal tisztséget, valamint nem szerez vagyoni részesedé A tiltott tevékenységi körnek megfelelően körülírtnak kell lenni ahhoz, hogy a munkáltató gazdasági érdekeit védje, de nem korlátozhatja méltánytalanul és túlzottan a munkavállaló jövedelemszerző tevékenységét sem. ( 1/2019. (V.20.) KMK vélemény) Ezen feltételeknek nem könnyű megfelelni, aminek következtében rendkívül gyakran előfordulnak jogviták. Célszerű tehát minden esetben munkajogi ügyvéd segítségét kérni.

Mennyit kell fizetnie a munkáltatónak a versenytilalmi megállapodás esetén?

A munkáltató vonatkozásában fontos kötelezettség, hogy a versenytilalmi kikötés esetén a
munkavállalónak pénzt kell fizetni, melyre vonatkozóan a törvény a minimumot határozza meg
akképp, hogy a díjazás nem lehet kevesebb, mint az azonos időszakra járó alapbér egyharmada. Az
érték meghatározásánál figyelemmel kell lenni a munkavállaló képzettségére, gyakorlatára, valamint arra is, hogy a kikötés mennyire korlátozza a későbbi elhelyezkedésben. A jogalkotó a felek
megállapodására bízza, hogy az ellenértéket havi részletekben, vagy egy összegben fizeti-e meg a
munkáltató. A gyakorlatban tehát ha és amennyiben a versenytilalmi megállapodás időtartama két
év, akkor 24 hónap időtartamra a munkáltatót a fizetése mellett annak legalább 1/3-ad része illeti
meg minden hónapban. Ez a felek megállapodása alapján a munkaviszony megszűnésekor
egy összegben is meg lehet téríteni. A fenti mértéknél alkalmazott alacsonyabb kikötés érvénytelen.

Hogyan lehet a versenytilalmi megállapodást megszüntetni?

A hatályos jogszabályok szerint a munkavállaló megszüntetheti a megállapodást, azonban csak abban az esetben ha a munkaviszonyát indokoláshoz kötött azonnali hatályú felmondással szünteti meg, aminek szigorú feltételei vannak. Fontos körülmény, hogy ha a munkáltató szeretné megszüntetni a megállapodást, akkor azt jogszerűen a munkaviszony megszűnése előtt teheti meg. Fontos feltétel továbbá, hogy a megállapodásnak kifejezetten tartalmaznia kell a megállapodásban a munkáltató megszüntetési jogát, ellenkező esetben az nem gyakorolhatja. Látható tehát, hogy nem a
megállapodás megkötése előtt, hanem után is szükséges lehet munkajogásszal konzultálni.

Mi történik a megállapodással, ha a felek a munkaviszonyt közös megegyezéssel szüntetik meg?

Érdemes tudni, hogy a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése nem eredményezi, hogy a felek között fennálló versenytilalmi kikötés is megszűnik. Erről ugyanis külön
rendelkezni kell (EBH2001. 559.). Ha nem a jogviszony szűnik meg, hanem a munkáltató személyében következik be változás, úgy a törvény alapján a megállapodásból származó jogok és kötelezettségek átszállnak az átvevő munkáltatóra.

Hogyan lehet a versenytilalmi megállapodás megszegése esetén a munkavállalóval szemben a károkat érvényesíteni?

A versenytilalmi megállapodás megszegése esetére kötbér is kiköthető, ugyanis annak érvényesítése
jóval egyszerűbb, mint a kártérítésé, mivel elegendő a másik fél szerződésszegését bizonyítani.
Kötbér hiányában az okozott károk összegét bizonyítani sok esetben lehetetlen küldetés. Ennek
következtében tehát célszerű inkább egy magasabb összegű kötbért kikötni, aminek a visszatartó
ereje is jóval nagyobb. Továbbá hasznos tartalmakért kattintson ide.

dr. Katona Csaba munkajogász

Amennyiben kérdése van, hívjon bizalommal!