Kábítószer kereskedelem

Kábítószer kereskedelem

Napjainkban egyre inkább megfigyelhető a büntetőjogi fenyegetettség egyre szélesedő kiterjesztése, illetve a különböző nemzetközi egyezményekhez való igazodás. A Btk. 176-177. §-aiban található szabályozás is alapvetően a nemzetközi egyezményeknek és uniós jogi aktusoknak tényállási elemeire és a büntetésekre vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szól. A szabályozás a 2004. október 25-i 2004/757/IB tanácsi kerethatározatnak való megfelelést szolgálja. A kábítószer kereskedelem által támadott érték az emberi egészség védelméhez fűződő társadalmi érdek.

Tényállási elemek

A kábítószer-kereskedelem tárgya a kábítószer. Kábítószer fogalmát a Btk. 459. § (1) bekezdés 18. pontjába részletezi. A kábítószer az illegális forgalmi értéke ellenére a vagyon elleni bűncselekmények szempontjából nem minősül dolognak.

A kábítószer-kereskedelem elkövetési magatartását a forgalmazói típusú elkövetési tevékenységek: így a kínálás, az átadás, a forgalomba hozatal és a kereskedés alkotják, valamint az ezekhez szükséges anyagi eszközök szolgáltatása. Látható tehát, hogy a törvény alapján kábítószer-kereskedelem alatt nem csupán annak klasszikus értelemben vett „kereskedelem” jelentését érthetjük.

Mit értünk kínálás alatt?

Kínálás alatt más, konkrét személynek az elkövető birtokában tartott vagy rendelkezése alatt álló kábítószernek az átvételére, megszerzésére való eredménytelen felhívását kell érteni (57/2007. BK vélemény). Ez történhet szóban és ráutaló magatartással is. Annak nincs jelentősége, hogy a kábítószert ingyen, vagy visszterhesen ajánlja fel az elkövető. Amennyiben a kínálás eredményes lesz, és a felhívott személy a kábítószert megszerzi, úgy ő a Btk. 178. §-a szerinti kábítószer birtoklását, a kínáló pedig a kábítószer-kereskedelem átadással, forgalomba hozatallal vagy kereskedéssel elkövetett bűncselekményét követi el.

Mit értünk átadás alatt?

Átadásnak az minősül, ha az elkövető a birtokában, illetve rendelkezése alatt tartott kábítószert egy konkrét személy birtokába adja (57/2007. BK vélemény), aki azt saját maga akarja elfogyasztani. Amennyiben az átadás több személy részére történik, akkor a cselekmény a forgalomba hozatallal vagy kereskedéssel elkövetettként értékelendő.

Mit értünk forgalomba hozatal alatt?

Forgalomba hozatallal az követi el a kábítószer-kereskedelmet, aki a kábítószert – akár ellenérték fejében, akár ingyenesen – több, esetleg meg nem határozható számú személynek juttatja (57/2007. BK vélemény). A forgalomba hozatal úgy is történhet, hogy az elkövető csak egy személlyel áll közvetlen kapcsolatban, neki adja át a kábítószert, de nem kizárólag azzal a szándékkal, hogy a megszerző maga fogyassza el, hanem avégett, hogy másnak vagy másoknak továbbadja. Önmagában a kábítószer jelentős mennyiségéből azonban általában nem következik egyértelműen a forgalomba hozatali szándék. A jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetés a kábítószer birtoklása bűntette minősített esetének a megállapítását is eredményezheti. A forgalomba hozatal az azzal szükségszerűen együtt járó átadáson túlmenően magában foglalhat további résztevékenységeket is. Például az eladók és a vevők felkutatását, ennek során közvetítők igénybevételét, az előzetes megbeszéléseket, a kábítószer megtekintését, tárolását, szállítóeszközök biztosítását.

Mit értünk a szükséges anyagi szolgáltatások szolgáltatása alatt?

A törvény külön bünteti a kábítószer-kereskedelem elkövetéséhez történő, a fentebb kifejtett elkövetési magatartáshoz kapcsolódóan megvalósuló anyagi eszközök szolgáltatását. Anyagi eszköz a kábítószeren kívül elsősorban pénz, de bármilyen értékkel bíró dolog lehet, amely révén a kábítószer-kereskedés pénzügyi hátterének biztosítását az elkövető megteremti, illetve megkönnyíti. Így például gépkocsi biztosítása, helyiség rendelkezésre bocsátása stb. Nem alkalmazható ez a rendelkezés, ha a cselekmény csekély mennyiségű kábítószer kínálatához vagy átadásához kapcsolódik.

A kábítószer-kereskedelem csak szándékosan követhető el. Az elkövető tudatának ki kell terjednie arra, hogy az elkövetés tárgyát képező anyag kábítószer, vagy akár kábítószer is lehet. Természetesen az ismereteinek nem kell kiterjednie a pontos fajtára, összetételre, minőségre. Amikor a törvény a minősítő körülmények között meghatározza a felhasznált személy életkorát vagy az elkövetés helyét, az elkövető tudattartalmának ezekre is ki kell terjednie legalább úgy, hogy az azokat megvalósító életbeli jelenségek lehet hogy fennállnak, és ennek a lehetőségébe belenyugszik.

Mikor valósul meg a kábítószer-kereskedelem?

A kábítószer-kereskedelem befejezett kínálás elkövetési magatartás, amikor az erre vonatkozó felhívás eljut a címzetthez. Átadás esetén, amikor a kábítószer a más személy birtokába, rendelkezése alá kerül. Forgalomba hozatallal történő megvalósuláskor befejezett a kábítószer-kereskedelem, amikor a kábítószer bekerül a forgalomba, vagyis a továbbadás folytán ténylegesen megnyílik annak a lehetősége, hogy a kábítószerhez más vagy mások is hozzájuthassanak. Kereskedéssel elkövetés esetén az elkövetési magatartás megállapíthatósága egyben a kábítószer-kereskedelem befejezettségének a megállapítását is jelenti. Az anyagi eszközök szolgáltatásával való elkövetés az értékkel bíró dolognak a címzett általi birtokba juttatásával, rendelkezésre kerülésével válik befejezetté. Akkor is befejezett az anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósuló elkövetés, ha a kábítószer-kereskedelem tettesének a cselekménye csak kísérleti szakaszba jutott.

Mikor beszélhetünk kísérletről?

Kábítószer-kereskedelem kísérlete valósul meg a kínálás esetén addig, amíg a felhívás nem jut el a címzetthez, átadással elkövetéskor a más személy birtokba juttatásának megkezdésekor, forgalomba hozatalkor pedig bármilyen, a forgalmazással összefüggő résztevékenységek megvalósításakor (BH2002. 175., BH2002. 299., BH2013. 264.). A kereskedéssel elkövetési fordulatnak a kísérleti stádiuma kizárt (1/2007. Büntető jogegységi határozat). A kábítószernek kereskedés céljára való megszerzése önmagában akkor is a kereskedés körébe tartozik, ha többletmagatartás nem kapcsolódik hozzá (BH2017. 144.). Az anyagi eszközök szolgáltatása kísérletként is megvalósulhat a szolgáltatás megkezdésével, annak célba érkezéséig.

Büntetendő-e a kábítószer-kereskedelem előkészülete?

A törvény a kábítószer-kereskedelem előkészületét is büntetni rendeli, kivéve az anyagi eszközök szolgáltatásával és a csekély mennyiségű kábítószer kínálatával vagy átadásával megvalósuló bűncselekmény tekintetében. A kábítószer birtoklására irányuló felhívás, ha nem tekinthető kábítószer kínálásának – mert például a kábítószer nem áll még ténylegesen az elkövető rendelkezése alatt –, a kábítószer-kereskedelem előkészületét valósítja meg. Ha az átadást kezdeményező felhívás a megszerző oldaláról történik, akkor az átadásra vállalkozás ugyancsak előkészületi magatartás, feltéve, hogy az nem folytatódik tettesi cselekményként átadással vagy forgalmazással. Ha a kábítószer-kereskedelem elkövetőjének cselekménye csak előkészület, akkor az anyagi eszközök szolgáltatása mint a bűncselekmény elkövetéséhez szükséges vagy azt könnyítő feltételek biztosítása maga is előkészületként értékelendő. Amennyiben viszont a legalább kísérleti szakaszba jutott kábítószer-kereskedelemhez kapcsolódó előkészületi jellegű cselekmény az anyagi eszközök szolgáltatásával valósul meg, úgy az a Btk. 176. § (4) bekezdése, illetve a Btk. 177. § (3) bekezdése szerint lehet büntetendő.

A kábítószer-kereskedelem elkövetője tettesként  bárki lehet, a Btk. 177. §-a tekintetében azonban csak a tizennyolcadik életévét betöltött személy az anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósuló bűncselekmény kivételével, amely esetben a tettes a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy is lehet.

Milyen büntetésre számíthat kábítószer kereskedelem esetén?

A törvény alapesetben 2–8 évig terjedő szabadságveszéssel rendeli büntetni a kábítószer kereskedelmet. A büntetési tétel azonban az elkövetés jellégétől függően jelentősen emelkedhet az alábbi esetekben:

A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt

  1. a) bűnszövetségben,
  2. b) hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva vagy
  3. c) a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal létesítményében

követik el.

A bűnszövetség és a hivatalos vagy közfeladatot ellátó személy fogalmához lásd az értelmező rendelkezéseket.

A hivatalos, illetve a közfeladatot ellátó személyek kizárólag akkor büntetendők a bűncselekmény minősített esete miatt, ha a kábítószer-kereskedelmet e minőségük felhasználásával követik el.

Minősítő körülményként értékel a törvény bizonyos elkövetési helyeket, így a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal létesítményeiben történő elkövetést. Így a bűncselekmény minősített esetét alapozza meg, ha az elkövetés helye például laktanya, büntetés-végrehajtási intézet, NAV székház, rendőrség illetve ezen szervek tevékenységének, rendeltetésszerű működésének megvalósítására szolgáló építmény.

Milyen büntetésre számíthat 18 év alatti személy felhasználása esetén?

Btk. 177. § (1) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki

  1. a) tizennyolcadik életévét be nem töltött személynek kábítószert kínál, átad,
  2. b) tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával kábítószert forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik,
  3. c) oktatási, köznevelési, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi feladatok ellátására rendelt épület területén, illetve annak közvetlen környezetében kábítószert
  4. ca) kínál, átad,
  5. cb) forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, bűntett miatt öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő

Szabályok:

A törvény szigorúbban rendeli büntetni a kábítószer kereskedelem elkövetőjét, ha a tizennyolcadik életévét betöltötte, és tizennyolcadik életévét be nem töltött személynek kínál vagy ad át kábítószert. Továbbá ha ilyen személy felhasználásával valósít meg forgalmazói magatartást. A sértett a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, függetlenül attól, hogy esetleges házasságkötés révén a polgári jog szerint nagykorúnak tekintendő. Az elkövetőnek tudatában kell lennie annak, hogy akit felhasznál az a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be. A felhasználás azt jelenti, hogy a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy az ezen életkort betöltött személy ráhatására közreműködik a kábítószer-kereskedelem elkövetésében. Ugyancsak szigorúbb szankciót rendel a törvény a kábítószer-kereskedelem elkövetőjére, ha a tizennyolcadik életévét már betöltötte, és bizonyos „védett” helyszíneken történik az elkövetés. Ezek a fokozottan védett helyszínek az oktatási, köznevelési, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi feladatok ellátására rendelt épületek területe, illetve azok közvetlen környezete. Ezen épületek közé tartoznak az óvodák, általános iskolák, középfokú tanintézetek, felsőfokú oktatási intézmények, gyermekotthonok stb. A közvetlen környezet fogalma alatt a hétköznapi életszemlélet szerinti tartalmat kell érteni, így a körülötte lévő, területével határos utcákat, útszakaszt, járdát, parkolót stb.

Milyen büntetésre számíthatok jelentős mennyiségű kábítószer-kereskedelem miatt?

(3) A büntetés öt évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a bűncselekményt jelentős mennyiségű kábítószerre követik el.

Mi számít jelentős mennyiségű kábítószernek?

A jelentős mennyiségű kábítószer, és ezáltal minősített eset állapítandó meg, ha az értelmező rendelkezések 29. pontjában felsorolt kábítószerre az ott meghatározott csekély mennyiség felső határának hússzoros, egyéb kábítószer esetén, ha annak a tiszta hatóanyag-tartalma a hozzá nem szokott fogyasztó átlagos hatásos adagjának száznegyvenszeres mértékét meghaladja. Példa a lefoglalt heroin tiszta hatóanyagtartalma 0.6 gramm. Ez a jogszabályok szerint csekély mennyiségnek számít. Ennek húszszorosa 12 gramm már jelentős mennyiség. Nagyon fontos, hogy nem a lefoglalt kábítószer mennyiségét kell alapul venni, hanem annak tiszta hatóanyagtartalmát.

A lefoglalt kábítószer tiszta hatóanyagtartalmának megállapítása tehát vegyész szakértői, a hozzá nem szokott fogyasztó átlagos adagjának meghatározása pedig toxikológus szakértői kompetenciába tartozik. Lefoglalásra nem került kábítószer tiszta hatóanyagtartalmának megállapítása viszont nem a szakértő feladata, hanem a bíróságé, amelynek erről az ítéletben számot is kell adnia (BH2005. 279., 1/2007. Büntető jogegységi határozat, 57/2007. BK vélemény).

Minősítő körülmények alkalmazhatósága:

A bűncselekmény minősítő körülményeiről az elkövetőnek tudnia kell. Tudnia kell tehát a sértett életkorát. Tudnia kell azt is, hogy a cselekmény helye egy iskola, vagy azt hogy a kábítószer jelentős mennyiségű. Nem kell azonban pontosan ismernie a személy életkorát, sem azt, hogy konkrétan például milyen oktatási intézmény területén ad át kábítószert, és nem kell pontosan ismernie a kábítószer tiszta hatóanyagtartalmát vagy a kannabisznövények számát. Mindezek tekintetében elegendő, ha a tudatában felmerül annak a reális lehetősége, hogy akinek felkínálja a kábítószert, még nincs tizennyolc éves. Továbbá annak a lehetősége, hogy egy valamilyen minősítő körülményként meghatározott épület az, ahol a kábítószer átadására sor kerül. Abban az esetben, ha számolnia kell azzal, hogy a birtokában lévő kábítószer bármilyen mennyiségű és tisztaságú is lehet, illetve akár a százat is meghaladó számú növényegyed van a birtokában, s így akár jelentős mennyiségűnek is minősíthető az a kábítószer, amit forgalmaz, s mindezen körülményekbe belenyugszik stb. Ha és amennyiben a fentiekkel nincs tisztában abban azt esetben a minősítő körülmény miatt nem vonható felelősségre.

Kábítószer-kereskedelem esetén miért szükséges ügyvédhez fordulni?

A fentiek alapján látható, hogy a kábítószer-kereskedelem milyen sokféleképpen minősülhet. Számtalan minősítő körülmény van, melynek hatására a büntetési tétel felső határa akár 20 évre is emelkedhet. Korántsem mindegy azt sem, hogy a lefoglalt mennyiség alapján a cselekmény kábítószer-kereskedelemnek minősül vagy a jóval enyhébb fogyasztói típusú cselekmény, pl birtoklás állapítható meg.

A laikus számára is érezhető tehát, hogy az esetlegesen büntetőeljárás alatt álló személy vallomásának milyen kormoly szerepe lehet a cselekmény minősítése szempontjából. Ez a gyakorlatban akár éveket is jelenthet. Ennek következtében hozzáértő ügyvéd segítsége kiemelt fontosságú.

Kapcsolódó joggyakorlat

54/2004. (XII. 13.) AB határozat a kábítószerrel visszaélés egyes elkövetési magatartásainak alkotmányellenességéről

1/2007. Büntető jogegységi határozat a kábítószerrel visszaélés bűncselekménye megvalósulásának kritériumairól

5/1998. Büntető jogegységi határozat a kábítószerrel visszaélés (Btk. 282. § szerinti) elkövetési magatartásáról

57/2007. BK vélemény A kábítószer-kereskedelem és a kábítószer birtoklása miatti büntetőjogi felelősségről

Kábítószerkereskedelem ügyvéd
kinglaw

Tapasztalt védő ügyvédre van szüksége? Forduljon hozzám.