Milyen büntetésre számíthat magánlaksértés esetén?

Hogyan követhető el a magánlaksértés?

A Btk. szerint aki más lakásába, egyéb helyiségébe vagy ezekhez tartozó bekerített helyre erőszakkal, fenyegetéssel vagy hivatalos eljárás színlelésével bemegy, illetve ott bent marad, magánlaksértés vétsége miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Mit jelent az erőszakos bemenetel?

Az erőszak személy és dolog ellen egyaránt irányulhat, megvalósulhat állagsérelmet okozó rongálással (például ajtó, ablak betörése), de rongálás nélkül is (például az ajtónak, kerítéskapunak leemelése, kocsiablak lenyomása. Nem tekinthető erőszakkal történő elkövetésnek a zár hamis vagy lopott kulccsal kinyitása, a kerítésen átmászás (BH1980. 158.), az ablakon bemászás, a kertkapun benyúlva a kilincs elfordítása (BH1982. 320.). Az erőszaknak nem kell célzatosan a bemenetelre irányulnia, ha egyébként elősegíti a bemenetelt (BH2003. 50.).  Dolog elleni erőszaknak számít a zárcsere is.

magánlaksértés

Mit jelent a fenyegetés?

A fenyegetés: eltérő rendelkezés hiányában súlyos hátrány kilátásba helyezése, amely alkalmas arra, hogy a megfenyegetettben komoly félelmet keltsen.

Mit jelent a hivatalos eljárás színlelése?

A hivatalos eljárás színlelése (például végrehajtói lefoglalás, házkutatás) a sértettnek a bemenetelbe való valódi beleegyezését – megtévesztő jellegére tekintettel – kizárja.

Mit értünk lakás alatt?

A bűncselekmény elkövetési tárgya: másnak a lakása, egyéb helyisége és az ezekhez tartozó bekerített hely. A lakás minden olyan oldalfalakkal és tetővel körbehatárolt hely, amely rendeltetésszerűen a magánszemélyek tartózkodási-pihenési helyéül és éjszakai szállásául szolgál. (például a szállodai szoba, szanatóriumi vagy üdülőszoba, munkásszállás, kollégiumi szoba, de lakókocsi és lakósátor is). Nem szükséges, hogy a lakás ténylegesen lakott legyen, de az igen, hogy lakhatásra rendelt legyen.

Melyek azok az ingatlanok, amelyek nem minősülnek lakásnak?

Nem lehet elkövetési tárgy a középület, intézmény, hivatal nem lakás céljára szolgáló helyisége (akkor sem, ha lakóházban található), a gazdálkodó szervezet irodája (BH1994. 523.), üzlethelyisége. Az előbbiek vonatkozásában tehát magánlaksértés nem követhető el.

Mi az egyéb helyiség vagy bekerített hely fogalma?

Egyéb helyiség minden olyan helyiség, épületrész, amely a lakással egybeépült vagy azzal szoros összefüggésben van, de önmagában nem minősül lakásnak (például a padlás, pince, folyosó, garázs), vagy egybeépülés nélkül, a lakáshoz tartozó bekerített helyen van. Ugyanakkor nem ilyen a többlakásos házban a közösen használt udvar, lépcsőház, folyosó, különböző tárolóhelyiségek.

A lakáshoz tartozó bekerített hely kerítéssel teljesen körülhatárolt terület (udvar, kert), amelynél a kerítés jelzi egyben a lakáshoz tartozását is. Nem tekinthető bekerített helynek, amikor a kerítés nem a bejutást akadályozza, csupán a telekhatárt jelzi. Nem elkövetési tárgy az olyan bekerített hely, amelynek területén nincs a lakás (például gyümölcsöskert, legelő).

A magánlaksértés bűncselekmény vagy szabálysértés?

Fontos tisztában lenni azzal, hogy a magánlaksértés minősülhet bűncselekménynek és szabálysértésnek is. Akkor beszélünk magánlaksértés bűncselekményéről, ha a bemenetel erőszakkal, fenyegetéssel vagy megtévesztéssel történik. Bűncselekmény továbbá, ha erőszak és fenyegetés nem történik, de a bemenetel éjjel, fegyveresen, felfegyverkezve csoportosan történik. Az előbbi feltételek hiányában az enyhébb elbírálás alá eső szabálysértésről beszélünk.

A bérlő nem fizet, lecserélheti-e a zárat?

Fontos tudnia, hogy a tulajdonos akkor sem zavarhatja a bérlőjét, ha az nem fizeti a bérleti díjat. A tulajdonost ugyan megilleti az ellenőrzés joga, azonban főszabály szerint a bérlő engedélye nélkül az ingatlanban nem tartózkodhat. Nem cserélhet zárat. Ellenkező esetben megvalósítja a magánlaksértés vétségét. Akkor is bűncselekményt valósít meg, ha a bérlő éppen nem tartózkodik az ingatlanban.

Magánlaksértés közös tulajdon esetén

A cselekmény megvalósulhat akkor is, ha az ingatlant közösen használják. A használat alapulhat tulajdonjogon vagy bérleti jogon is. Az előbbi esetekben kizárólag, akkor történik bűncselekmény, ha a tulajdonostársat vagy bérlőtársat kizárjuk az ingatlanból. Ebben az esetben a társát kizáró személy a magánlaksértés vétségét valósítja meg.

Kizárhatja-e az élettársát/feleségét a közösen használt lakásból?

A korábban már hivatkozottak szerint nem, ugyanis ezzel megvalósul a magánlaksértés vétsége vagy annak szabálysértési alakzata. Ez az alól kivételt jelent a volt élettárs, aki a lakást a végleges elköltözés szándékával hagyta el. Ezt a gyakorlatban nehéz bizonyítani.

Milyen büntetésre számíthat magánlaksértés esetén?

Bűncselekmény esetén a büntetési tétel 2 évig terjedő szabadságvesztés lehet.

A cselekmény akár 5 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető, ha az alábbi módokon követik el:

a) éjjel, (23:00-05:00);
b) fegyveresen (lőfegyver robbanóanyag, robbantószer,robbanóanyag vagy robbantószer felhasználására szolgáló készülék);
c) felfegyverkezve (követi el a bűncselekményt, aki az ellenállás leküzdése vagy megakadályozása érdekében az élet kioltására alkalmas eszközt tart magánál);
d) csoportosan (3 vagy több fő).

Hogyan történik a magánlaksértés bejelentése?

A magánlaksértés a Btk. 231. § (2) bekezdés értelmében csak magánindítványra büntethető. Ez azt jelenti, hogy a sértettnek 30 napja van a feljelentést megtenni. Ez az elkövető személyének megismerésétől számítódik. Fontos tudnia, hogy a magánindítvány bármikor visszavonható. Ebben az esetben az eljárás megszűnik és felelősségre vonás nem történik.

dr. Katona Csaba ügyvéd

Felhasznált joganyagok

42/2007. BK vélemény A dolog elleni erőszakkal, valamint a helyiségbe bemenetellel megvalósuló lopás halmazati kérdéseiről a rongálás és a magánlaksértés bűncselekményeivel.

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) VI. cikk

Büntetőjogi törvénykönyv

Complex jogtár

Amennyiben kérdése van, hívjon bizalommal!