A kábítószer kereskedelem büntetése | dr. Katona Csaba ügyvéd

A kábítószer-kereskedelem bűntette alap esetben 2-8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetési tétel függ a kábítószer mennyiségétől, illetve az elkövetés helyétől is. A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt bűnszövetségben, hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva vagy a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal létesítményébe követik el.

A büntetés öt évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a bűncselekményt jelentős mennyiségű kábítószerre követik el. Látható tehát, hogy a kábítószer-kereskedelem az egyik legsúlyosabban büntetendő cselekmények egyike.

Kiszabható-e felfüggesztett szabadságvesztés kábítószer kereskedelem esetén?

A válasz igen, azonban csak igen szűk körben. A gyakorlatban nagyon ritkán fordul elő.

Kábítószer-kereskedelem elkövetésével gyanúsítják, mi a teendő?

A kábítószer-kereskedelem bizonyítása egy rendkívül nehéz és összetett feladat. Ennek következtében szinte valamennyi kábítószer-kereskedelem bűncselekmény esetén történik telefon lehallgatás, megfigyelés, tanúkihallgatás, tettenérés stb. Nagyon gyakran előfordul, hogy az információt a hatóság tudomására egy „kedves” ismerős hozza. Ezek után alapos operatív nyomozás történik (lehallgatás stb.), majd ezt követően kerül sor az elkövető elfogására. Szinte minden esetben elmondható, hogy az elfogást egy több helyszínes házkutatás előzi meg. Ilyen esetekben sajnos a közeli hozzátartozókat sem kímélik. Kábítószer-kereskedelem esetén minden esetben azonnal szükséges büntetőjogi ügyvéd segítségét kérni. A megfelelő védekezési stratégia kidolgozása akár börtönévekben is mérhető. Ilyen súlyos ügyben az elfogás után minden nap kritikusnak számít, ugyanis egy rossz vallomás szintén plusz börtönéveket jelenthet az elfogott személy számára. A hatóság megbízott védő hiányában hivatalból rendel ki ügyvédet, ami minden esetben sorsolás útján történik. Ennek következtében közel sem biztos, hogy egy hozzáértő büntetőjogi ügyvéddel lesz dolga.

A fenti, igen nagy érdeklődére számon tartott ügyben védőként magam is eljártam.
dr. Katona Csaba ügyvéd

Mit jelent a kábítószer termesztés?

Kábítószer termesztés alatt a köznyelv marihuánna növényegyedek gondozását, ültetését érti. Ebben az esetben annak van jelentősége, hogy hány tő marihuánna növényről van szó. 5 tő esetében még csekély mennyiség, 100 tő esetén már jelentős mennyiség, 1000 tő felett már különösen jelentős mennyiségről beszélünk. Csekély mennyiség esetén lehetőség van elterelésre, a büntetési tétel pedig csupán két évig terjedő szabadságvesztés. 5 tő felett azonban már kábítószer kereskedelmről beszélünk.

Milyen esetekben beszélhetünk kábítószer-kereskedelemről?

A kábítószer-kereskedelem tárgya a kábítószer. Kábítószer fogalmát a Btk. 459. § (1) bekezdés 18. pontjába részletezi.  A kábítószer-kereskedelem bűntettét magában foglalja a kínálás, az átadás, a forgalomba hozatal és a kereskedés, valamint az ezekhez szükséges anyagi eszközök szolgáltatása. Látható tehát, hogy a törvény alapján kábítószer kereskedelem alatt nem csupán annak klasszikus értelemben vett „kereskedelem” jelentését érthetjük.

Mit értünk kábítószer-kereskedelem esetén kínálás alatt?

Kínálás alatt más, konkrét személynek az elkövető birtokában tartott vagy rendelkezése alatt álló kábítószernek az átvételére, megszerzésére való eredménytelen felhívását kell érteni (57/2007. BK vélemény). Ez történhet szóban és ráutaló magatartással is. Annak nincs jelentősége, hogy a kábítószert ingyen vagy visszterhesen ajánlja fel az elkövető. Amennyiben a kínálás eredményes lesz és a felhívott személy a kábítószert megszerzi, úgy ő a Btk. 178. §-a szerinti kábítószer birtoklását, a kínáló pedig a kábítószer-kereskedelem átadással bűncselekményét követi el. A gyakorlatban tehát elképzelhető, hogy egyetlen szál füves cigaretta kínálása során is megvalósul a kábítószer-kereskedelem bűntette.

Mit értünk kábítószer-kereskedelem esetén átadás alatt?

Átadásnak minősül, ha az elkövető a birtokában, illetve a rendelkezése alatt tartott kábítószert egy konkrét személy birtokába adja (57/2007. BK vélemény), aki azt saját maga akarja elfogyasztani. Amennyiben az átadás több személy részére történik, akkor a cselekmény a forgalomba hozatallal vagy kereskedéssel elkövetettként értékelendő.

Mit értünk kábítószer-kereskedelem esetén forgalomba hozatal alatt?

Forgalomba hozatallal az követi el a kábítószer-kereskedelmet, aki a kábítószert – akár ellenérték fejében, akár ingyenesen – több, esetleg meg nem határozható számú személy részére juttatja el (57/2007. BK vélemény). A forgalomba hozatal úgy is történhet, hogy az elkövető csak egy személlyel áll közvetlen kapcsolatban, neki adja át a kábítószert, de nem kizárólag azzal a szándékkal, hogy a megszerző maga fogyassza el, hanem avégett, hogy másnak vagy másoknak továbbadja. Önmagában a kábítószer jelentős mennyiségéből azonban általában nem következik egyértelműen a forgalomba hozatali szándék. A forgalomba hozatal az azzal szükségszerűen együtt járó átadáson túlmenően magában foglalhat további résztevékenységeket is. Például az eladók és a vevők felkutatását, ennek során közvetítők igénybevételét, az előzetes megbeszéléseket, a kábítószer megtekintését, tárolását, szállítóeszközök biztosítását. A gyakorlatban igen részletes bizonyítást igényel. 

Mit értünk kábítószer-kereskedelem esetén a szükséges anyagi szolgáltatások szolgáltatása alatt?

A törvény külön bünteti a kábítószer-kereskedelem elkövetéséhez történő, a fentebb kifejtett elkövetési magatartáshoz kapcsolódóan megvalósuló anyagi eszközök szolgáltatását. Anyagi eszköz a kábítószeren kívül elsősorban a pénz, de bármilyen értékkel bíró dolog lehet, amely révén a kábítószer-kereskedés pénzügyi hátterének biztosítását az elkövető megteremti, illetve megkönnyíti. Így például gépkocsi biztosítása, helyiség rendelkezésre bocsátása stb. Nem alkalmazható ez a rendelkezés, ha a cselekmény csekély mennyiségű kábítószer kínálatához vagy átadásához kapcsolódik.

Mit jelent kábítószer-kereskedelem esetén a jelentős mennyiségű kábítószer fogalma?

Jelentős mennyiségű kábítószerről abban az esetben beszélünk, ha a tiszta hatóanyag tartalom a csekély mennyiség hússzorosát meghaladja. A csekély mennyiség mértékét jogszabály rögzíti, ez sohasem változik. Csekély mennyiség LSD esetén a 0,001 gramm, amfetamin, metamfetamin, MDPV és alfa-PVP esetén a 0,5 gramm. Heroin esetén a 0,6 gramm, nmorfin esetén a 0,9 gramm, kokain esetén a 2 gramm, tetrahidro-kannabinol (fű) esetén 6 gramm.

kábítószer kereskedelem

A hatóság lefoglalt 2 kg kannabiszt, valamint 15 gramm kokaint. Ez jelentős mennyiségnek számít?

Ez minden esetben szakkérdés. A szakértő megállapítja, hogy a 2 kg kannabisznak, illetve kokainnak mennyi a tiszta hatóanyag tartalma. A fenti példánál maradva, a szakértő megállapítja, hogy a 15 gramm kokainnak a tiszta hatóanyag tartalma 6 gramm. 2 kg kannabisznak a tiszta hatóanyag tartalma 120 gramm. A jelentős mennyiséget úgy számítjuk ki, hogy a jogszabályban meghatározott csekély mennyiséget megszorozzuk hússzal.  A csekély mennyiség mértéke kokain esetén 2 gramm, kannabisz esetén 6 gramm tiszta hatóanyagtartalom. A jelentős mennyiség a kokainnál tehát 20X2 gramm, azaz 40 gramm, kannabisznál a jelentős mennyiség pedig 120 gramm. A fenti példánál maradva látható, hogy a kokain tiszta hatóanyag tartalma csupán 2 gramm, így az nem éri el a 40 grammos jelentős mennyiséget. A kannabisz tiszta hatóanyag tartalma ellenben 120 gramm, ami pontosan eléri a jelentős mennyiséget. (20X6) Látható tehát, hogy sohasem a lefoglalt anyag mennyiségét vesszük alapul, hanem a szakértő által kiszámított tiszta hatóanyag tartalmat.

Hogyan követhető el a kábítószer-kereskedelem?

A kábítószer-kereskedelem csak szándékosan követhető el. Az elkövetőnek tudnia kell, hogy az elkövetés tárgyát képező anyag kábítószer vagy akár kábítószer is lehet. Természetesen az ismereteinek nem kell kiterjednie a pontos fajtára, összetételre, minőségre. Amikor a törvény a minősítő körülmények között meghatározza a felhasznált személy életkorát vagy az elkövetés helyét, az elkövető tudattartalmának ezekre is ki kell terjednie legalább úgy, hogy az azokat megvalósító életbeli jelenségek lehet hogy fennállnak, és ennek a lehetőségébe belenyugszik.

Mit jelent a kábítószer-kereskedelem kísérlete?

Kábítószer-kereskedelem kísérlete valósul meg a kínálás esetén addig, amíg a felhívás nem jut el a címzetthez, átadással elkövetéskor a más személy birtokba juttatásának megkezdésekor, forgalomba hozatalkor pedig bármilyen, a forgalmazással összefüggő résztevékenységek megvalósításakor (BH2002. 175., BH2002. 299., BH2013. 264.). A kereskedéssel elkövetési fordulatnak a kísérleti stádiuma kizárt (1/2007. Büntető jogegységi határozat). A kábítószernek kereskedés céljára való megszerzése önmagában akkor is a kereskedés körébe tartozik, ha többletmagatartás nem kapcsolódik hozzá (BH2017. 144.). Az anyagi eszközök szolgáltatása kísérletként is megvalósulhat a szolgáltatás megkezdésével, annak célba érkezéséig.

Büntetendő-e a kábítószer-kereskedelem előkészülete?

A törvény a kábítószer-kereskedelem előkészületét is büntetni rendeli, kivéve az anyagi eszközök szolgáltatásával és a csekély mennyiségű kábítószer kínálatával vagy átadásával megvalósuló bűncselekmény tekintetében.

Ki lehet a kábítószer-kereskedelem elkövetője?

A kábítószer-kereskedelem elkövetője tettesként  bárki lehet, a Btk. 177. §-a tekintetében azonban csak a tizennyolcadik életévét betöltött személy, az anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósuló bűncselekmény kivételével, amely esetben a tettes a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy is lehet.

Milyen súlyosító körülményekről beszélhetünk a bűncselekmény esetén?

A fentiekben már hivatkoztam, hogy a hivatalos, illetve a közfeladatot ellátó személyek súlyosabban büntetendők, ha a kábítószer-kereskedelmet e minőségük felhasználásával követik el. Minősítő körülményként értékel a törvény bizonyos elkövetési helyeket, így a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal létesítményeiben történő elkövetést. Így a bűncselekmény minősített esetét alapozza meg, ha az elkövetés helye például laktanya, büntetés-végrehajtási intézet, NAV székház, rendőrség, illetve ezen szervek tevékenységének, rendeltetésszerű működésének megvalósítására szolgáló építmény. Kábítószer kereskedelem esetén súlyosító körülmény ha azt bűnszövetségben követik el. Bűnszövetség akkor létesül, ha két vagy több személy a bűncselekményeket szervezetten követi el vagy ebben megállapodik és legalább egy bűncselekmény elkövetését megkísérlik, de nem jön létre bűnszervezet.

Milyen büntetésre számíthat 18 év alatti személy felhasználása esetén?

Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki

  • tizennyolcadik életévét be nem töltött személynek kábítószert kínál, átad;
  • tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával kábítószert forgalomba hoz vagy azzal kereskedik;
  • oktatási, köznevelési, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi feladatok ellátására rendelt épület területén, illetve annak közvetlen környezetében kábítószert kínál, átad;
  • forgalomba hoz vagy azzal kereskedik bűntett miatt öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Milyen további szigorúbban büntetendő esetek vannak kábítószer-kereskedelem esetén?

A törvény szigorúbban bünteti a kábítószer-kereskedelem elkövetőjét, ha az 18. életévét betöltötte és 18. életévét be nem töltött személynek kínál vagy ad át kábítószert. Továbbá, ha ilyen személy felhasználásával valósít meg forgalmazói magatartást. Az elkövetőnek tudatában kell lennie annak, hogy akit felhasznál az a 18. életévét még nem töltötte be. A felhasználás azt jelenti, hogy a 18. életévét be nem töltött személy az ezen életkort betöltött személy ráhatására közreműködik a kábítószer-kereskedelem elkövetésében.

Ugyancsak szigorúbb szankciót rendel a törvény a kábítószer-kereskedelem elkövetőjére, ha az a 18. életévét már betöltötte és bizonyos „védett” helyszíneken történik az elkövetés. Fokozottan védett helyszínnek minősülnek az oktatási, köznevelési, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi feladatok ellátására rendelt épületek területei, illetve azok közvetlen környezete. Ilyen épületek közé tartoznak az óvodák, általános iskolák, középfokú tanintézetek, felsőfokú oktatási intézmények, gyermekotthonok stb. A közvetlen környezet fogalma alatt a hétköznapi életszemlélet szerinti tartalmat értjük, amibe így beletartoznak a körülötte lévő vagy a területével határos utcák, útszakaszok, járdák, parkolók stb.

Minősítő körülmények alkalmazhatósága kábítószer-kereskedelem esetén?

A bűncselekmény minősítő körülményeiről az elkövetőnek tudnia kell. Tudnia kell tehát a sértett életkorát. Tudnia kell azt is, hogy a cselekmény helye egy iskola vagy azt, hogy a kábítószer jelentős mennyiségű. Nem kell azonban pontosan ismernie a személy életkorát, sem azt, hogy konkrétan például milyen oktatási intézmény területén ad át kábítószert és nem kell pontosan ismernie a kábítószer tiszta hatóanyagtartalmát vagy a kannabisz növények számát. Mindezek tekintetében elegendő, ha a tudatában felmerül annak a reális lehetősége, hogy akinek felkínálja a kábítószert, még nincs 18 éves. Ha és amennyiben a fentiekkel nincs tisztában, abban az esetben a minősítő körülmény miatt nem vonható felelősségre.

Kapcsolódó joganyagok

54/2004. (XII. 13.) AB határozat a kábítószerrel visszaélés egyes elkövetési magatartásainak alkotmányellenességéről

1/2007. Büntető jogegységi határozat a kábítószerrel visszaélés bűncselekménye megvalósulásának kritériumairól

5/1998. Büntető jogegységi határozat a kábítószerrel visszaélés (Btk. 282. § szerinti) elkövetési magatartásáról

57/2007. BK vélemény A kábítószer-kereskedelem és a kábítószer birtoklása miatti büntetőjogi felelősségről

2012. évi C. törvény [Btk. (új)]

Amennyiben kérdése van, hívjon bizalommal!