A kábítószer kereskedelem büntetése | dr. Katona Csaba ügyvéd

A kábítószer-kereskedelem bűntette alap esetben 2-8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetési tétel függ a kábítószer mennyiségétől, illetve az elkövetés helyétől is.

A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt bűnszövetségben, hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva vagy a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal létesítményébe követik el. Szintén öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő a cselekmény ha kiskorú gyermek részére vagy felhasználásával értékesítik a kábítószert.

A büntetés öt évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a bűncselekményt jelentős mennyiségű kábítószerre követik el. Látható tehát, hogy a kábítószer-kereskedelem az egyik legsúlyosabban büntetendő cselekmények egyike.

A fentiek természetesen nem sokat jelentenek egy laikus számára, ezért célszerű ügyvédhez fordulni. A praxisomban több tucat üggyel találkoztam már, ezért az eset teljeskörű megismerése után a legtöbb esetben megbecsülhető várható büntetési tétel.

Kiszabható-e felfüggesztett szabadságvesztés kábítószer kereskedelem esetén?

A válasz igen, azonban csak igen szűk körben. Ez sok tényezőtől függ. (Időmúlás, védekezés minősége, kábítószer mennyisége, alkalmak száma, szervezettség foka stb.)

Kábítószer-kereskedelem elkövetésével gyanúsítják, mi a teendő?

A kábítószer-kereskedelem bizonyítása egy rendkívül nehéz és összetett feladat. Ennek következtében szinte valamennyi kábítószer-kereskedelem bűncselekmény esetén történik telefon lehallgatás, megfigyelés, tanúkihallgatás, tettenérés stb. Nagyon gyakran előfordul, hogy az információt a hatóság tudomására egy „kedves” ismerős hozza. Ezek után alapos operatív nyomozás történik (lehallgatás stb.), majd ezt követően kerül sor az elkövető elfogására. Szinte minden esetben elmondható, hogy az elfogást egy több helyszínes házkutatás előzi meg. Ilyen esetekben sajnos a közeli hozzátartozókat sem kímélik. Kábítószer-kereskedelem esetén minden esetben azonnal szükséges büntetőjogi ügyvéd segítségét kérni. A megfelelő védekezési stratégia kidolgozása akár börtönévekben is mérhető. Ilyen súlyos ügyben az elfogás után minden nap kritikusnak számít, ugyanis egy rossz vallomás szintén plusz börtönéveket jelenthet az elfogott személy számára. A hatóság megbízott védő hiányában hivatalból rendel ki ügyvédet, ami minden esetben sorsolás útján történik. Ennek következtében közel sem biztos, hogy egy hozzáértő büntetőjogi ügyvéddel lesz dolga.

A fenti, igen nagy érdeklődére számon tartott ügyben védőként magam is eljártam.

Hogyan bizonyítható a kábítószer kereskedelem?

A kábítószer kereskedelem bizonyítására igen széleskörű gyakorlat áll rendelkezésre, aminek ismerete nélkül számtalan hibát lehet elkövetni a védekezés során akár ügyvédként is. Fontos tudnia, hogy a legfoglalt kábítószer mennyisége még önmagában nem ad minden esetben alapot a továbbértékesítési szándékra, azaz nem feltétlenül beszélhetünk azonnal kereskedelemről. Ilyen esetben a gyanúsítás szövege első körben kábítószer birtoklás, ami enyhébben büntetendő. A bizonyítási eljárás során alaposan feltérképezik az elkövető személyi körülményeit. Ez magában foglalja az anyagi helyzetének vizsgálatát is. (Nav megkeresés, jövedelemigazolás, bankok stb.) A telefon, és egyéb számítástechnikai eszközök lefoglalása után elemzik a beszélgetéseket a majd félreérhető üzenetváltások alapján általában tanúként kihallgatják a feltételezett vásárolókat. A cselekmény nagy tárgyi súlyára figyelemmel általában titkos megfigyelés, illetve telefonlehallgatás is történik, aminek részletes szabályait itt találja. Az előbbi cselekmények célja a kereskedelemre irányuló szándék bizonyítása.

dr. Katona Csaba ügyvéd

Szakmai publikációm

Bizonyítható-e a le nem foglalt kábítószer esetén annak mennyisége, minősége, az alkalmak száma?

Sajnálatos módon erre is van lehetőség, ez részletes és igen összetett bizonyítási eljárást igényel. Ezzel kapcsolatban további információt az Arsboni jogi portálnak írt cikkemben talál a szakmai publikációim alatt.

Mit jelent kábítószer-kereskedelem esetén a jelentős mennyiségű kábítószer fogalma?

Jelentős mennyiségű kábítószerről abban az esetben beszélünk, ha a tiszta hatóanyag tartalom a csekély mennyiség hússzorosát meghaladja. A csekély mennyiség mértékét jogszabály rögzíti, ez sohasem változik. Csekély mennyiség LSD esetén a 0,001 gramm, amfetamin, metamfetamin, MDPV és alfa-PVP esetén a 0,5 gramm. Heroin esetén a 0,6 gramm, nmorfin esetén a 0,9 gramm, kokain esetén a 2 gramm, tetrahidro-kannabinol (fű) esetén 6 gramm.

A hatóság lefoglalt 2 kg kannabiszt, valamint 15 gramm kokaint. Ez jelentős mennyiségnek számít?

Ez minden esetben szakkérdés. A szakértő megállapítja, hogy a 2 kg kannabisznak, illetve kokainnak mennyi a tiszta hatóanyag tartalma. A fenti példánál maradva, a szakértő megállapítja, hogy a 15 gramm kokainnak a tiszta hatóanyag tartalma 6 gramm. 2 kg kannabisznak a tiszta hatóanyag tartalma 120 gramm. A jelentős mennyiséget úgy számítjuk ki, hogy a jogszabályban meghatározott csekély mennyiséget megszorozzuk hússzal.  A csekély mennyiség mértéke kokain esetén 2 gramm, kannabisz esetén 6 gramm tiszta hatóanyagtartalom. A jelentős mennyiség a kokainnál tehát 20X2 gramm, azaz 40 gramm, kannabisznál a jelentős mennyiség pedig 120 gramm. A fenti példánál maradva látható, hogy a kokain tiszta hatóanyag tartalma csupán 2 gramm, így az nem éri el a 40 grammos jelentős mennyiséget. A kannabisz tiszta hatóanyag tartalma ellenben 120 gramm, ami pontosan eléri a jelentős mennyiséget. (20X6) Látható tehát, hogy sohasem a lefoglalt anyag mennyiségét vesszük alapul, hanem a szakértő által kiszámított tiszta hatóanyag tartalmat.

Milyen esetekben beszélhetünk kábítószer-kereskedelemről?

A jogszabály szerint kábítószer-kereskedelem bűntettét magában foglalja a kínálás, az átadás, a forgalomba hozatal és a kereskedés, valamint az ezekhez szükséges anyagi eszközök szolgáltatása. Látható tehát, hogy a törvény alapján kábítószer kereskedelem alatt nem csupán annak klasszikus értelemben vett „kereskedelem” jelentését érthetjük. A klasszikus kereskedelem alatt egyebekben a kábítószer továbbértékesítését értjük.

Mit értünk kábítószer-kereskedelem esetén kínálás alatt?

Kínálás alatt más, konkrét személynek az elkövető birtokában tartott vagy rendelkezése alatt álló kábítószernek az átvételére, megszerzésére való eredménytelen felhívását kell érteni (57/2007. BK vélemény). Ez történhet szóban és ráutaló magatartással is. Annak nincs jelentősége, hogy a kábítószert ingyen vagy visszterhesen ajánlja fel az elkövető. Amennyiben a kínálás eredményes lesz és a felhívott személy a kábítószert megszerzi, úgy ő a Btk. 178. §-a szerinti kábítószer birtoklását, a kínáló pedig a kábítószer-kereskedelem átadással bűncselekményét követi el. A gyakorlatban tehát elképzelhető, hogy egyetlen szál füves cigaretta kínálása során is megvalósul a kábítószer-kereskedelem bűntette.

Mit értünk kábítószer-kereskedelem esetén átadás alatt?

Átadásnak minősül, ha az elkövető a birtokában, illetve a rendelkezése alatt tartott kábítószert egy konkrét személy birtokába adja (57/2007. BK vélemény), aki azt saját maga akarja elfogyasztani. Amennyiben az átadás több személy részére történik, akkor a cselekmény a forgalomba hozatallal vagy kereskedéssel elkövetettként értékelendő.

Mit értünk kábítószer-kereskedelem esetén forgalomba hozatal alatt?

Forgalomba hozatallal az követi el a kábítószer-kereskedelmet, aki a kábítószert – akár ellenérték fejében, akár ingyenesen – több, esetleg meg nem határozható számú személy részére juttatja el (57/2007. BK vélemény). A forgalomba hozatal úgy is történhet, hogy az elkövető csak egy személlyel áll közvetlen kapcsolatban, neki adja át a kábítószert, de nem kizárólag azzal a szándékkal, hogy a megszerző maga fogyassza el, hanem avégett, hogy másnak vagy másoknak továbbadja. Önmagában a kábítószer jelentős mennyiségéből azonban általában nem következik egyértelműen a forgalomba hozatali szándék. A forgalomba hozatal az azzal szükségszerűen együtt járó átadáson túlmenően magában foglalhat további résztevékenységeket is. Például az eladók és a vevők felkutatását, ennek során közvetítők igénybevételét, az előzetes megbeszéléseket, a kábítószer megtekintését, tárolását, szállítóeszközök biztosítását. A gyakorlatban igen részletes bizonyítást igényel. 

Mit értünk kábítószer-kereskedelem esetén a szükséges anyagi szolgáltatások szolgáltatása alatt?

A törvény külön bünteti a kábítószer-kereskedelem elkövetéséhez történő, a fentebb kifejtett elkövetési magatartáshoz kapcsolódóan megvalósuló anyagi eszközök szolgáltatását. Anyagi eszköz a kábítószeren kívül elsősorban a pénz, de bármilyen értékkel bíró dolog lehet, amely révén a kábítószer-kereskedés pénzügyi hátterének biztosítását az elkövető megteremti, illetve megkönnyíti. Így például gépkocsi biztosítása, helyiség rendelkezésre bocsátása stb. Nem alkalmazható ez a rendelkezés, ha a cselekmény csekély mennyiségű kábítószer kínálatához vagy átadásához kapcsolódik.

kábítószer kereskedelem

Mit jelent a kábítószer termesztés?

Kábítószer termesztés alatt a köznyelv marihuána növényegyedek gondozását, ültetését érti. Ebben az esetben annak van jelentősége, hogy hány tő marihuána növényről van szó. 5 tő esetében még csekély mennyiség, 100 tő esetén már jelentős mennyiség, 1000 tő felett már különösen jelentős mennyiségről beszélünk. Csekély mennyiség esetén lehetőség van elterelésre, a büntetési tétel pedig csupán két évig terjedő szabadságvesztés. 5 tő felett azonban már kábítószer kereskedelemről beszélünk.

Mit jelent a kábítószer-kereskedelem kísérlete?

Kábítószer-kereskedelem kísérlete valósul meg a kínálás esetén addig, amíg a felhívás nem jut el a címzetthez, átadással elkövetéskor a más személy birtokba juttatásának megkezdésekor, forgalomba hozatalkor pedig bármilyen, a forgalmazással összefüggő résztevékenységek megvalósításakor (BH2002. 175., BH2002. 299., BH2013. 264.). A kereskedéssel elkövetési fordulatnak a kísérleti stádiuma kizárt (1/2007. Büntető jogegységi határozat). A kábítószernek kereskedés céljára való megszerzése önmagában akkor is a kereskedés körébe tartozik, ha többletmagatartás nem kapcsolódik hozzá (BH2017. 144.). Az anyagi eszközök szolgáltatása kísérletként is megvalósulhat a szolgáltatás megkezdésével, annak célba érkezéséig.

Büntetendő-e a kábítószer-kereskedelem előkészülete?

A törvény a kábítószer-kereskedelem előkészületét is büntetni rendeli, kivéve az anyagi eszközök szolgáltatásával és a csekély mennyiségű kábítószer kínálatával vagy átadásával megvalósuló bűncselekmény tekintetében.

Milyen súlyosító körülményekről beszélhetünk a bűncselekmény esetén?

A fentiekben már hivatkoztam, hogy a hivatalos, illetve a közfeladatot ellátó személyek súlyosabban büntetendők, ha a kábítószer-kereskedelmet e minőségük felhasználásával követik el. Minősítő körülményként értékel a törvény bizonyos elkövetési helyeket, így a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal létesítményeiben történő elkövetést. Így a bűncselekmény minősített esetét alapozza meg, ha az elkövetés helye például laktanya, büntetés-végrehajtási intézet, NAV székház, rendőrség, illetve ezen szervek tevékenységének, rendeltetésszerű működésének megvalósítására szolgáló építmény. Kábítószer kereskedelem esetén súlyosító körülmény ha azt bűnszövetségben követik el. Bűnszövetség akkor létesül, ha két vagy több személy a bűncselekményeket szervezetten követi el vagy ebben megállapodik és legalább egy bűncselekmény elkövetését megkísérlik, de nem jön létre bűnszervezet.

Milyen büntetésre számíthat 18 év alatti személy felhasználása, vagy részére történő értékesítés esetén?

Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki

  • tizennyolcadik életévét be nem töltött személynek kábítószert kínál, átad;
  • tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával kábítószert forgalomba hoz vagy azzal kereskedik;
  • oktatási, köznevelési, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi feladatok ellátására rendelt épület területén, illetve annak közvetlen környezetében kábítószert kínál, átad;
  • forgalomba hoz vagy azzal kereskedik bűntett miatt öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Minősítő körülmények alkalmazhatósága kábítószer-kereskedelem esetén?

A bűncselekmény minősítő körülményeiről az elkövetőnek tudnia kell. Tudnia kell tehát a sértett életkorát. Tudnia kell azt is, hogy a cselekmény helye egy iskola vagy azt, hogy a kábítószer jelentős mennyiségű. Nem kell azonban pontosan ismernie a személy életkorát, sem azt, hogy konkrétan például milyen oktatási intézmény területén ad át kábítószert és nem kell pontosan ismernie a kábítószer tiszta hatóanyagtartalmát vagy a kannabisz növények számát. Mindezek tekintetében elegendő, ha a tudatában felmerül annak a reális lehetősége, hogy akinek felkínálja a kábítószert, még nincs 18 éves. Ha és amennyiben a fentiekkel nincs tisztában, abban az esetben a minősítő körülmény miatt nem vonható felelősségre.

Kapcsolódó joganyagok

54/2004. (XII. 13.) AB határozat a kábítószerrel visszaélés egyes elkövetési magatartásainak alkotmányellenességéről

1/2007. Büntető jogegységi határozat a kábítószerrel visszaélés bűncselekménye megvalósulásának kritériumairól

5/1998. Büntető jogegységi határozat a kábítószerrel visszaélés (Btk. 282. § szerinti) elkövetési magatartásáról

57/2007. BK vélemény A kábítószer-kereskedelem és a kábítószer birtoklása miatti büntetőjogi felelősségről

2012. évi C. törvény [Btk. (új)]

Amennyiben kérdése van, hívjon bizalommal!