Magánlaksértés

Magánlaksértés

Napjainkban egyre gyakrabban fordul elő, hogy a tulajdonos szeretné birtokba venni saját ingatlanát, ugyanis a bérlő nem fizet. Az alábbiakban kívánom összefoglalni, hogy mit jelent a magánlaksértés, és a tulajdonos mit tehet nem fizető bérlővel szemben

Mit véd a törvény?

A jogszabály által védendő érték a magánlakás és a lakáshoz tartozó egyéb helyiségek használatának zavartalanságához fűződő alkotmányban garantált jog (Alaptörvény VI. cikk2. )

Bűncselekmény vagy szabálysértés?

Fontos tisztában lenni azzal, hogy a magánlaksértés minősülhet bűncselekménynek, és szabálysértésnek is. Akkor beszélünk bűncselekményről, ha a bementel erőszakkal, fenyegetéssel, vagy megtévesztéssel történik. Ezek hiányában az enyhébb elbírálás alá eső szabálysértésről beszélünk. Már itt szeretném kihangsúlyozni, hogy a zárcsere a bírói gyakorlat szerint erőszak fogalma alá esik. Magánlaksértés bűncselekményét valósítja meg a tulajdonos, aki a nem fizető bérlőt zárcserével kizárja a lakásból. Szabálysértést valósít meg a tulajdonos aki a bérlő engedélye nélkül a lakásba bemegy, illetve ott bentmarad.

Mit értünk lakás alatt?

A bűncselekmény elkövetési tárgya: másnak a lakása, egyéb helyisége és az ezekhez tartozó bekerített hely (továbbiakban: lakás). A lakás minden olyan oldalfalakkal és tetővel körbehatárolt hely, amely rendeltetésszerűen a magánszemélyek tartózkodási-pihenési helyéül és éjszakai szállásául szolgál (a lakás fogalmának teleologikus értelmezése) (például a szállodai szoba, szanatóriumi vagy üdülőszoba, munkásszállás, kollégiumi szoba, de lakókocsi és lakósátor is). Nem szükséges, hogy a lakás ténylegesen lakott legyen, de az igen, hogy lakhatásra rendelt legyen.

Mi nem lehet a magánlaksértés helye?

Nem lehet elkövetési tárgy a középület, intézmény, hivatal nem lakás céljára szolgáló helyisége (akkor sem, ha lakóházban található), a gazdálkodó szervezet irodája (BH1994. 523.), üzlethelyisége.

Egyéb helyiség minden olyan helyiség, épületrész, amely a lakással egybeépült vagy azzal szoros összefüggésben van, de önmagában nem minősül lakásnak (például a padlás, pince, folyosó, garázs), vagy egybeépülés nélkül, a lakáshoz tartozó bekerített helyen van. Ugyanakkor nem ilyen a többlakásos házban a közösen használt udvar, lépcsőház, folyosó, különböző tárolóhelyiségek. A lakáshoz tartozó bekerített hely kerítéssel teljesen körülhatárolt terület (udvar, kert), amelynél a kerítés jelzi egyben a lakáshoz tartozását is. Nem tekinthető bekerített helynek, amikor a kerítés nem akadályozza a bejutást, csupán a telekhatárt jelzi. Nem elkövetési tárgy az olyan bekerített hely, amelynek területén nincs a lakás (például gyümölcsöskert, legelő).

A tulajdonos és a volt élettárs elkövetheti-e a bűncselekményt?

A válasz határozottan igen.

Más lakása alatt a lakáshoz fűződő használati jogosultságot kell vizsgálni; így tettes lehet például a tulajdonos is, aki a bérlőjét zavarja (vö. BH1999. 349.), vagy a volt élettárs, aki a lakást az elköltözés szándékával elhagyta (BH2016. 106.). A jogszerű lakáshasználó ideiglenes távolléte nem teszi a lakást a más(ik használó) lakásává (BH2014. 357.). Közösen használt lakás estén csak a bemenetel megakadályozása lehet tényállásszerű elkövetési magatartás; a kizárólagosan birtokolt helyiségeket ilyen esetben is önálló lakásának kell tekinteni. Az azonos épületben lévő lakásokat is önálló elkövetési tárgyaknak kell tekinteni.

Fontos tehát, hogy a tulajdonos akkor sem zavarhatja a bérlőjét ha az nem fizeti a bérleti díjat. A tulajdonost ugyan megilleti az ellenőrzés joga, azonban főszabály szerint a bérlő engedélye nélkül az ingatlanban nem tartózkodhat. Nem cserélhet zárat. Ellenkező esetben megvalósítja a magánlaksértés vétségét. Akkor is bűncselekményt valósít meg, ha a bérlő éppen nem tartózkodik az ingatlanban. Más a helyzet, ha az ingatlant közösen használják. Ebben az esetben kizárólag „be nem engedés” valósíthat meg bűncselekményt.

Kizárhatom-e az élettársamat a közösen használt lakásból?

A korábban már hivatkozottak szerint nem, ugyanis ezzel megvalósul a magánlaksértés vétsége, vagy annak szabálysértési alkazata. Ez az alól kivételt jelent a volt élettárs, aki a lakást az végleges elköltözés szándékával hagyta el.

Hogyan követhető el a magánlaksértés bűncselekménye?

A törvény három elkövetési magatartást szabályoz. Erőszakkal, fenyegetés  vagy hivalatos eljárás színlelése.

A lakásba bemenetel aktív magatartással követhető el, és az egész testtel való bejutást feltételezi. A bent maradás csakis akkor releváns, ha a bemenetel nem volt jogellenes. Mulasztással valósul meg, és feltételezi a kimenetelre vonatkozó konkrét vagy konkludens felhívást. A megakadályozásként a bemenetel közvetlen megakadályozása vagy a sértett lakásból kizárása tényállásszerű. Nem valósít meg megakadályozást a lakásba való bejutás megnehezítése (például elmozdítható tárgyaknak a lakás ajtaja elé rakása), vagy a lakás zavartalan használatának akadályozása, ha az a bemenetelt nem akadályozza (például a lakásnak füsttel, vízzel elárasztása).

Mit jelent az erőszakos bementel?

Az erőszak személy és dolog ellen egyaránt irányulhat, megvalósulhat állagsérelmet okozó rongálással (például ajtó, ablak betörése), de rongálás nélkül is (például az ajtónak, kerítéskapunak leemelése, kocsiablak lenyomása. Nem tekinthető erőszakkal történő elkövetésnek a zár hamis vagy lopott kulccsal kinyitása, a kerítésen átmászás (BH1980. 158.), az ablakon bemászás, a kertkapun benyúlva a kilincs elfordítása (BH1982. 320.). Az erőszaknak nem kell célzatosan a bemenetelre irányulnia, ha egyébként elősegíti a bemenetelt (BH2003. 50.).

Mit jelent a fenyegetés?

A fenyegetés: eltérő rendelkezés hiányában súlyos hátrány kilátásba helyezése, amely alkalmas arra, hogy a megfenyegetettben komoly félelmet keltsen. 

Mit jelent a hivatalos eljárás színlelése?

A hivatalos eljárás színlelése (például végrehajtói lefoglalás, házkutatás) a sértettnek a bemenetelbe való valódi beleegyezését – megtévesztő jellegére tekintettel – kizárja.

A Btk. 221. § (2) bekezdésben meghatározott – súlyosabb alapesetet képező – elkövetési módok közös, törvényben kiemelt eleme, hogy azok a jogosult akarata ellenére vagy megtévesztésével valósulnak meg; ezek hiányában nincs bűncselekmény.

A tiltás kinyilvánítható kifejezett módon, de ráutaló magatartással is (például a lakás ajtajának bezárása), a bent maradás megtiltásához azonban mindig konkrét nyilatkozat szükséges. Ha a lakásban többen laknak, a közösen használt helyiségek vonatkozásában bármelyikük engedélye kizárja a tényállásszerűséget, amennyiben a lakásban az adott személy is jelen van. A megtévesztés nem teszi lehetővé a tiltó akarat kialakítását. Tartalma a hivatalos eljárás színlelésén kívül [Btk. 221. § (1) bekezdés] bármi lehet, ami a bemenetel, bent maradás jogcímére vonatkozik (például szerelőnek vagy postásnak adja ki magát a tettes

Milyen büntetésre számíthatok?

Bűncselekmény esetén a büntetési tétel 2 évig terjedő szabadságvesztés lehet. A cselekmény akár 5 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető ha az alábbi módokon követik el:

a) éjjel, (23:00-05:00)

b) fegyveresen (lőfegyver robbanóanyag, robbantószer,robbanóanyag vagy robbantószer felhasználására szolgáló készülék)

c) felfegyverkezve követi el a bűncselekményt, aki az ellenállás leküzdése vagy megakadályozása érdekében az élet kioltására alkalmas eszközt tart magánál;

d) csoportosan (3 vagy több fő)

Mit jelent a magánindítvány?

A magánlaksértés a Btk. 231. § (2) bekezdés értelmében csak magánindítványra büntethető. Ez azt jelenti, hogy a sértettnek 30 napja van a feljelentést megtenni. Ez az elkövető személyének megismerésétől számítódik. Fontos tudnia, hogy a magánindítvány bármikor visszavonható. Ebben az esetben az eljárás megszűnik, és felelősségre vonás nem történik.

Magánlaksértéssel vádolják?
Forduljon hozzám bizalommal.

Dr. Katona Csaba ügyvéd
magánlaksértés

0

Related Posts

Különösen nagy érték

Különösen nagy érték fogalma A jelenleg hatályos büntetőtörvénykönyv szerint a különösen nagy érték ötvenmillió-egy és ötszázmillió forint közé esik. Többek közt az alábbi cselekmények esetén minősítő körülmény: – Csalás– Sikkasztás– Rablás Forrás: 2012.…
Read more

Különösen jelentős érték

Különösen jelentős érték fogalma: A különösen jelenős érték fogalma a hatályos jogszabályok szerint jelenleg ötszázmillió forint feletti érték.Többek közt az alábbi cselekmények esetén minősítő körülmény: - Csalás- Sikkasztás- Rablásdr. Katona…
Read more