Munkajogász/munkaviszony felmondása

Gyakorló munkajogászként jelen bejegyzésben az egyik leggyakoribb és legtöbb problémát előidéző jogintézménnyel, a felmondással kívánok foglalkozni mind a munkáltató, mind pedig a munkavállaló szemszögéből.

Az azonnali hatályú felmondás jogának gyakorlására mind a munkáltató, mind a munkavállaló jogosult. E jog gyakorlásának azonban szigorú feltételei vannak. A jelenlegi gazdasági helyzetben sajnálatos módon a jogszerűtlen felmondások miatt vélhetően munkaügyi perek hada fog indulni. Ügyvédként kiemelt szakterületem közé tartozik a munkajog. Ezen belül is a jogellenes munkáltató általi felmondás, illetve a csoportos létszám leépítésekkel összefüggő munkaügyi perek. Praxisomban egyaránt képviselek munkáltatókat és munkavállalókat.

Fel akarok mondani a munkavállalómnak mire figyeljek?

A munkáltató által történő felmondás előtt minden esetben célszerű ügyvédhez fordulni. Gyakori hiba ugyanis, hogy a felmondás nem felel meg a jogszabályi követelményeknek. Többek közt valótlan indokon alapul vagy hiányos. Ebben az esetben a munkavállaló akár 12 havi munkabérének megfelelő kártérítésre is jogosult lehet. A fenti problémakör elkerülése érdekében tehát szükséges lehet egy tapasztalt munkajogász segítsége.

Felmondott a munkáltatóm, mit tehetek?

A munkáltató által történő felmondás után minden esetben szükséges lehet ügyvéddel konzultálni több okból is:

  1. Mint ahogy már említettem gyakori hiba, hogy a felmondás valótlan indokot tartalmaz. Ebben az esetben a felmondás jogellenesnek minősül és a munkavállaló kártérítésre lehet jogosult;
  2. Gyakran előfordul, hogy a próbaidőn túli felmondást a munkáltató nem indokolja meg vagy nem foglalja írásba. Ebben az esetben a munkaviszony megszüntetése automatikusan jogellenesnek minősül, és a munkavállaló kártérítésre lehet jogosult;
  3. Gyakran előfordul, hogy a felmondást későn közlik. A munkáltatónak a  felmondási ok kiderülésétől számítva főszabály szerint 15 napon belül kell a felmondást közölnie. Például: a munkáltató 2020. március 27-én tudomást szerez arról, hogy a munkavállaló ittas állapotban kezdi meg a munkát. Ebben az esetben a jogszerű felmondást 2020. április 11-ig szükséges szabályszerűen közölnie.

Mikor élhetek azonnali hatályú felmondással?

Azonnali hatályú felmondással a felek egyrészt akkor élhetnek , ha a másik fél a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi. Másrészt abban az esetben, ha bármelyik fél olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

Tipikusan ebbe a körbe tartozik a munkáltató részéről, ha akár hónapokon keresztül nem fizet munkabért, nem tesz eleget a foglalkoztatási kötelezettségének. Ezen esetekben a munkavállaló élhet az azonnali hatályú felmondás jogával.

A munkavállalóval szemben a munkáltató pedig olyan esetekben alkalmazhatja az azonnali hatályú felmondást, ha például a munkavállaló súlyos etikai szabályszegést követ el, vagy alkoholtól befolyásolt állapotban jelenik meg munkavégzés céljából. Az esetek nagy részében a munkavállaló valamilyen bűncselekményt követ el a munkáltató sérelmére.

Természetesen ez is megalapozza a felmondást, de csak abban az esetben ha valós indokokon alapul.

A fentiek mellett azonnali hatályú felmondással indokolás nélkül megszüntetheti munkaviszonyát bármelyik fél a próbaidő alatt. Ugyanígy a munkáltató is megszüntetheti a határozott idejű munkaviszonyt. Ez utóbbi esetben a munkavállaló tizenkét havi munkabérre lesz jogosult. Amennyiben a határozott időből hátralévő idő egy évnél rövidebb, a munkavállaló a hátralévő időre járó munkabérére is jogosulttá válik.

Szükséges-e a felmondást megindokolni?

Az azonnali hatályú felmondást a próbaidő után mind a munkáltatónak, mind a munkavállalónak meg kell indokolnia.  A feleknek egyértelműen, és részletesen meg kell határozniuk a felmondás okát. A felmondásnak okszerűnek és valósnak kell lennie.

Rendkívül gyakori hiba a munkáltató részéről, hogy a felmondás hiányosan van megindokolva, vagy valótlanságot tartalmaz. A pályám során számtalan esetben előfordult, hogy a felmondás valóságtartalmát a munkáltató nem tudta bizonyítani. A perben tehát annak a félnek kell bizonyítani a felmondásban foglalt okok valóságtartalmát, aki a felmondással élt.

A felmondás okául csak azon indok szolgálhat, amit az írásba foglalt felmondás is tartalmaz. Később például a munkaügyi perben egyéb okokra hivatkozni már nem lehet. Az előbbiek be nem tartása miatt a felmondások 70-80%-a jogellenes. Fontos továbbá tudni, hogy a felmondást tehát nem elég szóban indokolni, azt írásba kell foglalni és szabályszerűen közölni is szükséges.

Meddig gyakorolhatom a felmondás jogát?

Az azonnali hatályú felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül lehet gyakorolni. Kivételes esetben azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül. Bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni.

A tudomásszerzés azt jelenti, hogy valamelyik fél mindazoknak az ismereteknek teljes körűen a birtokába jut, amely a felmondást megalapozza.

Jogkövetkezmények, egyezség, kártérítés

A munkáltató köteles megtéríteni a munkaviszony jogellenes megszüntetésével összefüggésben okozott kárt. A munkavállaló akár 12 havi munkabérnek megfelelő kártérítésre is igényt tarthat. Ezen túl pedig végkielégítésre is jogosult lehet. Kevesen tudják, hogy a munkavállalót is kártérítési felelősség terheli, ha munkaviszonyát jogellenesen szüntette meg. A munkavállaló ebben az esetben köteles a felmondási időre járó munkabérének megfelelő összeget megfizetni a munkáltatónak.

Kérdésként merül fel azonban, hogy a fenti kártérítéshez a felek hogyan juthatnak hozzá. Nem életszerű ugyanis, hogy a felek elismerik a kötelezettségszegésüket és önként kifizetik a szükséges juttatásokat.

A bírói gyakorlatnak megfelelően, ha a felek a felmondás okát vitatják, bírósághoz kell fordulniuk. A kereset megindítására a felmondás közlésétől számított 30 napon belül van lehetőség. A felmondás indoklásának elmaradása a próbaidőn túli felmondást automatikusan jogellenessé teszi.  A per megindítására azonban ebben az esetben is szükség van.

Szükségem van-e ügyvédre, illetve  munkajogász segítéségére?

A munkaügyi per során ügyvéd részvétele, illetve munkajogásszal történő konzultáció célszerű és ajánlott. A legfontosabb azonban a felmondás közlése előtt történő konzultáció. Ezzel ugyanis sok millió forintot, illetve akár évekig tartó pereskedést is elkerülhet az adott fél. Hozzáértő munkajogász segítségével a felmondás szövegét is szakszerűen megfogalmazhatják.

Online konzultáció

A rendkívüli helyzetre tekintettel szükség esetén online konzultáció (skype, videóhívás) keretében segítek Önnek.

Fontos információkat találhat még az alábbi linkeken:

https://birosag.hu/munkaugyi

https://kuria-birosag.hu/sites/default/files/joggyak/munkaltato_karteritesi_felelossege_osszegszerusegenek_kerdesei_-_osszefoglalo_velemeny_0.pdf

0